Spółdzielnia Mieszkaniowa “Doły – Marysińska” w Łodzi

zawiadamia

o zmianie wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

 

Spółdzielnia Mieszkaniowa “Doły – Marysińska” w Łodzi działając na podstawie Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz.U. 2018. 845 t.j.), zawiadamia o zmianie wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnym przyjętej Uchwałą nr XV/643/19 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 16 października 2019 r. Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi w sposób selektywny w wysokości      24,00 zł/osobę/m-c. Nierespektowanie obowiązku segregacji odpadów skutkować będzie zbiorową odpowiedzialnością i nałożeniem kary w postaci dwukrotności stawki opłaty, czyli 48,00 zł/osobę/m-c.

W związku z powyższym prosimy o aktualizację od dnia 01 grudnia 2019 r. opłaty za odpady komunalne. 

 


Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Doły-Marysińska” w Łodzi

Ogłasza konkurs na stanowisko:

 

INSPEKTORA DS. TECHNICZNYCH

Wymagania:

 •  wykształcenie min. średnie techniczne instalacyjne, sanitarne ( mile widziana osoba studiująca)
 • mile widziana umiejętność kosztorysowania w branży instalacyjnej (preferowany program Norma)
 • dobra znajomość komputera (MS Word, Ms Excel),
 • mile widziane doświadczenie pracy na stanowisku  technicznym (preferowane w  Spółdzielni Mieszkaniowej) i umiejętność rozliczania faktur za media ( woda, ciepło, energia elektryczna)
 • dyspozycyjność potwierdzona gotowością zatrudnienia w pełnym bądź niepełnym wymiarze czasu pracy,
 • wysoka kultura osobista

Oferujemy :

 • stabilne warunki zatrudnienia na podstawie umowy o pracę,
 • miłą atmosferę pracy oraz wsparcie współpracowników,
 • bogaty fundusz socjalny,
 • niezbędne narzędzia pracy m.in. telefon służbowy,
 • szkolenia umożliwiające rozwój zawodowy i poszerzanie wiedzy branżowej.

CV powinno zawierać pisemną zgodę kandydata na udostępnienie i przetwarzanie danych osobowych zawartych w aplikacji dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji ( zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych tj. Dz.U. z 2018 r. poz.1000 , a także w zgodzie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie RODO

Oferty prosimy składać w pokoju nr 1 ( sekretariat SM “Doły- Marysińska” w Łodzi ul. Nowopolska 12/14) tel. 42 656 22 93, bądź mailowo na adres smdolymarysin@post.pl


Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Doły-Marysińska” w Łodzi

Ogłasza konkurs na stanowisko:

Inspektor nadzoru robót instalacyjnych

Wymagania:

    – wykształcenie min. średnie techniczne instalacyjne,

    – uprawnienia budowlane w branży instalacyjnej potwierdzające przygotowanie zawodowe do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych,

    – wskazane: członkostwo Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa,

    – umiejętność kosztorysowania w branży instalacyjnej ( preferowany program Norma)

    – dobra znajomość komputera (MS Word, MS Excel),

    – minimum 5 letni staż pracy na samodzielnym stanowisku technicznym ( preferowana praca w Spółdzielni Mieszkaniowej),

    – umiejętność w zarządzaniu i kierowaniu zespołem pracowników, umiejętność pracy w zespole,

    – dyspozycyjność potwierdzona gotowością zatrudnienia w pełnym wymiarze czasu pracy,

    – wysoka kultura osobista , odporność na stres.

Oferta powinna zawierać:

    – list motywacyjny oraz życiorys z przebiegiem nauki i stażu pracy,

    – udokumentowanie posiadanego wykształcenia i przygotowania zawodowego ( ksero kopie dyplomów, świadectw, licencji, certyfikatów ukończonych szkoleń  itp.),

    – udokumentowanie przebiegu pracy zawodowej,

    – udokumentowanie posiadanych uprawnień potwierdzających przygotowanie zawodowe do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,

    – oświadczenie o niekaralności,

    – oświadczenie o poddaniu się procedurze przeprowadzonego postępowania konkursowego , wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych dla  potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych . Dz. U. 2018 poz. 1000.

 

Oferty prosimy składać w pokoju nr 1 ( sekretariat SM ,, Doły- Marysińska „ w Łodzi ul. Nowopolska 12/14) tel. 42 656 22 93

Złożone oferty nie będą zwracane


Spółdzielnia Mieszkaniowa „Doły-Marysińska” w Łodzi

wynajmie na działalność gospodarczą:

            

 • lokal użytkowy o powierzchni 221,80 m2   (w siedzibie Spółdzielni, ul. Nowopolska 12/14) usytuowany na I piętrze wolnostojącego budynku, po fitness klub, z przeznaczeniem na działalność gospodarczą: dotychczasową, dydaktyczno – szkoleniową, biurową, ośrodek rehabilitacji, bądź inną, obiekt chroniony. Cena za wynajem         10,50 zł  za 1 m2 powierzchni.

 
Szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie Spółdzielni przy ul. Nowopolskiej 12/14 w Łodzi (pok. nr 12) lub dzwoniąc pod nr tel. 42 656-22-93 (wew. 143).


Spółdzielnia Mieszkaniowa “Doły-Marysińska” w Łodzi

informuje, że

dyżury członków Rady Nadzorczej Spółdzielni odbywają się w drugi wtorek każdego miesiąca w siedzibie Spółdzielni przy ul. Nowopolskiej 12/14 w Łodzi w godz. 1700 – 1730.

Osoby zainteresowane spotkaniem z członkiem Rady Nadzorczej proszone są o wcześniejszy kontakt telefoniczny (najpóźniej do piątku w tygodniu poprzedzającym termin dyżuru) pod nr tel.: (42) 656-22-93

 


Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej “Doły – Marysińska” w Łodzi

informuje, iż z dniem 1 stycznia 2019 roku ulega likwidacji kasa Spółdzielni

Wobec powyższego wszelkie wpłaty należy dokonywać na następujące rachunki bankowe Spółdzielni:

 • wpłaty z tytułu opłat czynszowych – Osiedle Doły  

                    05 1020 3378 0000 1302 0085 6880 

 • wpłaty z tytułu opłat czynszowych – Osiedle Marysińska

                   30 1020 3378 0000 1902 0106 7693

 • pozostałe wpłaty (za zaświadczenia, kopie dokumentów, kaucje itp.)

                 16 1020 3378 0000 1902 0010 8712


Spółdzielnia Mieszkaniowa „Doły-Marysińska” w Łodzi

zatrudni pracownika na stanowisko:

 

GOSPODARZA DOMÓW

 

Oferty wraz z dokumentacją potwierdzającą przebieg pracy zawodowej, należy składać

w sekretariacie Spółdzielni, Łódź, ul. Nowopolska 12/14, pokój nr 1, w godzinach 11- 14 nr tel. 42 656 22 93

 


 

PGE Obrót S.A. – informacja